Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizler için son derece önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassas bir şekilde karuma altındadır. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası uyarınca veri sorumlusu bizler, hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen verilerin kimlerle paylaşılacağını ve işlenen verilerin neden paylaşılacağını, veri işleme yaklaşımımız ve hukuki sebeplerimiz; işlenen verilerle ilgili haklarınızı size bildirmeyi amaçlıyoruz.

 Topladığınız kişisel veriler, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analitik ve çerezler, başarılı reklam deneyimleri vb. için kullanılır.  

Teknik, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, bazen üçüncü taraflardan (analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi) elde edilen, hizmet ve aramızdaki sözleşmeye dayalı ilişkimiz içinde ve sırasında ve sırasında kaydedilen, saklanan ve güncellenen, meşru menfaat işleme koşuluna dayandırılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde reklamlar vb faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz,iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Gönder